Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Zakon o hrani

Ovim zakonom uređuje se osnova za osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i
interesa potrošača vezano uz hranu, uzimajući u obzir posebno raznolikost snabdijevanja

Zakon o zaštiti od buke

Ovim zakonom propisuje se dozvoljen nivo buke, mjere
zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične

Zakon o fiskalnim sistemima

Ovim zakonom uređuju se pitanja: evidentiranja i kontrole prometa
putem fiskalnih sistema; dijelovi, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih

Zakon o zaštiti okoliša

Ovim zakonom uređuje se:
• očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološke kvalitete i kapacitete okoliša, kao i kvalitete života;